2/2 - Yi Jing_1

Yi Jing_1 (2/2) - Yi Jing - Marine Vu
Echappée_15

papier sculpté, 130 x 90 cm (300 gr)
2021