Grand format

Yi Jing

Papier sculpté, 2021

Yi Jing_2 (1/2) - Yi Jing - Marine Vu
Yi Jing_1 (2/2) - Yi Jing - Marine Vu